Dret de desistiment o garantia de devolució

El dret de desistiment d'un contracte és la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte celebrat, i lo qual deurà notificar a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, en el termini establert.

 1)     Excepcions al dret de desistiment.

 No serà aplicable als següents contractes:

 a) Contractes de subministrament de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l'empresari no pugui controlar.

b) Contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

c) Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor i usuari, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per a la seva ús permanent.

d) Contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques i revistes.

e) Contractes de prestació de serveis l'execució hagi començat, amb l'acord del consumidor i usuari, abans de finalitzar el termini de 14 dies hàbils.

f) Contractes de serveis d'apostes i loteries.

 

2)     Termini i forma d'exercitar-lo.

 Termini: El consumidor i usuari disposarà d'un termini de set  (7)dies hàbils per exercir el dret de desistiment des de la recepció del bé objecte del contracte.

 Formalitats: en tot cas es considerarà vàlidament exercitat d'acord amb la normativa vigent mitjançant l'enviament del document de desistiment o mitjançant la devolució dels productes rebuts.

 

3)     Requisits i conseqüències del seu exercici incloses les modalitats de restitució del bé o servei rebut.

 

-       Prova de l'exercici del dret de desistiment: correspon al consumidor i usuari provar que ha exercit el seu dret de desistiment d´acord amb el que disposa aquesta clàusula.

 -       Despeses vinculats al desistiment: L'exercici del dret de desistiment no implica cap despesa per al consumidor i usuari, amb l'excepció com en el present cas que hi hagi una contractació a distància tal com s'estipula en l'apartat de les presents Condicions Generals de Contractació anomenat: "Dret de desistiment a la Contractació a distància". A aquests efectes es considera lloc de compliment el lloc on el consumidor i usuari hagi rebut la prestació.

 

4) Conseqüències de l'exercici del dret de desistiment

 Exercit el dret de desistiment, les parts han de restituir recíprocament les prestacions.

 

El consumidor i usuari no haurà de reemborsar cap quantitat per la disminució del valor del bé, que sigui conseqüència del seu ús acord amb el pactat o la seva naturalesa, o per l'ús del servei.

 El consumidor i usuari tindrà dret al reemborsament de les despeses necessàries i útils que hagués realitzat en el bé.

 

5)     Impossibilitat de tornar la prestació per part del consumidor i usuari.

 La impossibilitat de tornar la prestació objecte del contracte per part del consumidor i usuari per pèrdua, destrucció o una altra causa no privaran a aquest de la possibilitat d'exercir el dret de desistiment. En aquests casos, quan la impossibilitat de devolució li sigui imputable, el consumidor i usuari respondrà del valor de mercat que hagués tingut la prestació en el moment de l'exercici del dret de desistiment, llevat que aquest valor fos superior al preu d'adquisició, en el cas respondrà d'aquest.

 

6)     Devolució de sumes percebudes per DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA

 Quan el consumidor i usuari hagi exercit el dret de desistiment, DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA estarà obligat a tornar les sumes abonades pel consumidor i usuari sense retenció de despeses. La devolució d'aquestes sumes haurà d'efectuar el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 30 dies des del desistiment.

 

7) Accions de nul·litat o resolució.

 La manca d'exercici del dret de desistiment en el termini fixat no serà obstacle per al posterior exercici de les accions de nuitat o resolució del contracte quan siguin procedents conforme a dret.

 

8)     Dret contractual de desistiment.

 El consumidor i usuari que exerciti el dret de desistiment contractualment reconegut no tindrà en cap cas obligació d'indemnitzar pel desgast o deteriorament del bé o per l'ús del servei a causa exclusivament a la seva prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva.

 En cap cas podrà DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, exigir bestreta de pagament o prestació de garanties, fins i tot l'acceptació d'efectes que garanteixin un eventual rescabalament a favor seu per al cas que s'exerciti el dret de desistiment.

 

9)     Dret de desistiment en la contractació a distància.

 El consumidor i usuari que contracti a distància com en el present cas té dret a desistir del contracte d'acord amb el que preveu anteriorment, si bé en aquest tipus de contractes DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA pot exigir al consumidor i usuari que es faci càrrec del cost directe de devolució del bé o servei. Seran nul.les de ple dret les clàusules que imposin al consumidor una penalització per l'exercici del seu dret de desistiment o la renúncia al mateix. No obstant això DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA es reserva el dret d'indemnització per danys i perjudicis per els productes que no siguin retornats en bones condicions.

 Document de desistiment: d'acord amb el que estableix la normativa vigent s'ha de facilitar un Document de desistiment que expressi el nom i adreça de la persona a qui s'ha d'enviar i les dades d'identificació i dels contractants a què es refereix. El contingut del Document de Desistiment és el següent:

 

Document de Desistiment:

 1 .- Remitent: (Inclogui aquí tots les seves dades de contacte que tingui: nom i cognoms, adreça complerta, telèfon i telèfon mòbil, correu electrònic i qualsevol altra dada que consideri necessari per tal que puguem atendre).

 2 .- Destinatari:

 DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA. Departament de servei postvenda i atenció al client.

 3 .- Adreça de DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA:

 Per a enviaments per carta: carrer Sant Pere, nº 23, Cp 17600, Figueres

 Per a enviaments per correu electrònic: botiga@fundaciodali.org

 Per a enviaments per fax:  +34 972 98 35 75

 4 .- Observacions i / o comentaris. (Inclogui aquí les seves observacions i comentaris).