Condicions Generals de Venda i de Contractació.

 

Introducció.

Mitjançant el següent text se li presenten a l'internauta les Condicions Generals de Contractació que regiran el procés de contractació en que el responsable de l'oferta contractual és DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA SAU (en endavant DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA), ubicada a Espanya.

L'usuari és informat d'aquestes Condicions Generals de Contractació les quals han estat posades en el seu coneixement de forma prèvia a l'inici del procediment de contractació, i en prémer el botó "He llegit i accepto les condicions generals" es compromet a acceptar-les de manera total i sense cap reserva així com qualsevol condició particular que pugui existir.

DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, l´informa que podrà en qualsevol moment i sense previ avís modificar el contingut d´aquestes Condicions Generals de Contractació i de qualsevol condició particular que pugui existir.

 

Identificació de les parts.

El responsable de l'oferta contractual és DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, amb domicili al carrer Sant Pere, nº 23, Cp 17600, Figueres, Espanya, i NIF A17064320. En cas que vulgui contactar amb nosaltres el telèfon de contacte és: +34 872 98 00 95 i el nostre correu electrònic botiga@fundaciodali.org

El consumidor i usuari o internauta és el/la adquirent dels productes i / o serveis existents al portal el qual haurà de ser major de divuit (18) anys.

 

Objecte.

L'objecte de les Condicions Generals de Contractació és determinar les condicions jurídiques aplicables al procés de compravenda entre DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, i el consumidor i usuari per a permetre la compra dels béns o serveis ofertats per DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA

 

Característiques dels productes.

 Amb l´entorn de comerç electrònic de DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, vostè podrà adquirir diversos productes. La descripció de cada un dels productes la obtindrà al seleccionar-los i fer un "clic" sobre del producte que li interessi.

 

Preus i disponibilitat dels productes.

En els articles consta el preu final complert del que es compon i en el qual estan detallats els impostos, les despeses del transport i qualsevol altre impost o despesa addicional que existís.

Ens esforcem al màxim en oferir-li una informació de producte exacta i complerta. DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, publica la informació dels diferents productes oferts a la seva botiga on line el més actualitzada possible. Els preus dels productes seran vàlids mentre no hi hagi un canvi de catàleg, i seran els vigents en cada moment excepte error tipogràfic.

DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, podrà modificar els preus sempre que ho consideri oportú. Per aquest motiu, l'usuari i consumidor en accedir a les pàgines web on estiguin ubicats els preus dels productes de DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, s'ha d'assegurar que són la versió actualitzada i no una versió anterior que el seu terminal hagi guardat en una memòria interna. És per aquest motiu que a l'accedir als preus dels productes i serveis es compromet a prémer la icona anomenat "Actualitzar". En cas contrari DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, no es responsabilitza que pugui existir una divergència en el preu del producte o servei i s'ha d'aplicar sempre l´actualitzat.

És possible que hi hagi divergències entre les fotografies de productes i els productes enviats. Aquestes no es consideraran com a defecte. Així mateix, també poden produir modificacions d'aspecte dels productes, especialment després d'haver renovat el nostre assortiment de productes. Aquestes no es consideraran com a defecte.

DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, no garanteix la disponibilitat de tots els productes oferts, depenent dels productes existents en cada moment.

En els casos en què els articles no estiguin disponibles, informarem al consumidor i usuari, i s'han de reemborsar els pagaments realitzats. En aquests casos, DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, no tindrà l'obligació de realitzar l'entrega.

 

Comanda.

En realitzar una comanda i el pagament, s'aprova una petició de contracte entre vostè i DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA

La comanda es realitzarà amb caràcter vinculant per la seva part en prémer el botó "Enviar comanda". DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA li remetrà en el termini màxim de les (24) hores següents per correu electrònic una confirmació de la seva petició indicant-li que procedeix a realitzar aquest encàrrec el qual contindrà el detall de la contractació efectuada.

 

Despeses, condicions de Lliurament i Transport.

El lliurament es realitzarà exclusivament en una direcció que ens hagi especificat a Espanya en la que rebrà els articles seleccionats així com la factura corresponent.

Es cobrarà el valor en Euros (€), en concepte de despeses d'enviament en funció del pes real, pes volumètric i l’adreça d’entrega de la comanda, segons les taules adjuntes per a entregues a Espanya i per les corresponents entregues a l’estranger.

Qualsevol altra despesa necessària per a realitzar l’entrega anirà càrrec del comprador, essent només a títol d’exemple i no exhaustiu, les següents: drets d’importació, impostos, despatx de duanes, aranzels, etc.

Pot haver-hi modificació dels terminis de lliurament en cas d'anomalies derivades dels serveis de missatgeria i transport i per complicacions en el moment de subministrar les mercaderies.

Servei d'Atenció de DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA. En cas d'incidències o de tenir algun dubte DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA posa a la seva disposició les següents possibilitats per poder-lo antendre:

- Telèfon: +34 872 98 00 95

- Correu Electrònic: botiga@fundaciodali.org

- Correu Postal: carrer Sant Pere, nº 23, Cp 17600, Figueres.

 

Forma de Pagament.

Com a modalitats de pagament, oferim el pagament directe per targeta de crèdit (VISA, AMEX, DINERS CLUB, JCB), dèbit (VISA o MASTERCARD), mitjançant els serveis financers de l’entitat financera La Caixa (www.lacaixa.es) i dins del seu entorn tecnològic de pagament segur denominat Cyberpack. També s'ofereix el pagament mitjançant el sistema PAYPAL.

 

Data de lliurament, execució del contracte i durada.

Els productes objecte de la contractació seran lliurats en un termini màxim de 30 dies a partir del dia següent a aquell en que vostè hagi donat el seu consentiment per a contractar.

En cas de no execució per part de DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, per no estar disponible el bé o servei contractat, el consumidor i usuari serà informat de la manca de disponibilitat i recuperarà com més aviat millor, i en qualsevol cas en un termini de 30 dies com a màxim les sumes que hagi pogut abonat.

Substitució del bé o servei contractat: En cas de no trobar-se disponible el bé o servei contractat, se li podrà subministrar sense augment de preu un bé o servei de característiques similars que tingui la mateixa qualitat o superior.

El present contracte durarà mentre les dues parts hagin de complir amb les obligacions a les que es comprometen en el mateix.

 

Procediment per posar fi al contracte per part del consumidor.

El consumidor en qualsevol moment previ a la celebració del contracte podrà anul·lar la seva comanda i un cop celebrat caldrà atendre al que estableix l'apartat de Desistiment de les presents Condicions Generals de Contractació.

 

Garanties.

Conformitat dels productes amb el contracte: excepte prova en contra, s'entendrà que els productes són conformes amb les presents Condicions Generals de Contractació sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen en la normativa vigent llevat que per les circumstàncies del cas algun d'ells no resulti aplicable.

No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegués o no hagués pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte.

No s'inclouran possibles deficiències causades per un ús normal o desgast dels productes ni aquelles causades per cops o usos indeguts.

Terminis de la Garantia: DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. Excepte prova en contra, el lliurament s'entén fet el dia que figuri a la factura, o en l'albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior. El consumidor i usuari ha d'informar a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement de la mateixa.

 

Llengua en la qual es formalitzarà el contracte.

L'idioma que s'utilitzarà serà el Castellà, Català o Anglès a elecció de l'internauta.

 

Dret de desistiment.

Existència: El dret de desistiment d'un contracte és la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte celebrat, i lo qual deurà notificar a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, en el termini establert.

1)    Excepcions al dret de desistiment.

No serà aplicable als següents contractes:

a) Contractes de subministrament de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l'empresari no pugui controlar.

b) Contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

c) Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor i usuari, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per a la seva ús permanent.

d) Contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques i revistes.

e) Contractes de prestació de serveis l'execució hagi començat, amb l'acord del consumidor i usuari, abans de finalitzar el termini de set dies hàbils.

f) Contractes de serveis d'apostes i loteries.

2)    Termini i forma d'exercitar-lo.

Termini: El consumidor i usuari disposarà d'un termini de set (7)dies hàbils per exercir el dret de desistiment des de la recepció del bé objecte del contracte.

Formalitats: en tot cas es considerarà vàlidament exercitat d'acord amb la normativa vigent mitjançant l'enviament del document de desistiment o mitjançant la devolució dels productes rebuts.

 

3)    Requisits i conseqüències del seu exercici incloses les modalitats de restitució del bé o servei rebut.

-       Prova de l'exercici del dret de desistiment: correspon al consumidor i usuari provar que ha exercit el seu dret de desistiment d´acord amb el que disposa aquesta clàusula.

-       Despeses vinculats al desistiment: L'exercici del dret de desistiment no implica cap despesa per al consumidor i usuari, amb l'excepció com en el present cas que hi hagi una contractació a distància tal com s'estipula en l'apartat de les presents Condicions Generals de Contractació anomenat: "Dret de desistiment a la Contractació a distància". A aquests efectes es considera lloc de compliment el lloc on el consumidor i usuari hagi rebut la prestació.

 

4) Conseqüències de l'exercici del dret de desistiment

Exercit el dret de desistiment, les parts han de restituir recíprocament les prestacions.

El consumidor i usuari no haurà de reemborsar cap quantitat per la disminució del valor del bé, que sigui conseqüència del seu ús acord amb el pactat o la seva naturalesa, o per l'ús del servei.

El consumidor i usuari tindrà dret al reemborsament de les despeses necessàries i útils que hagués realitzat en el bé.

 

5)    Impossibilitat de tornar la prestació per part del consumidor i usuari.

La impossibilitat de tornar la prestació objecte del contracte per part del consumidor i usuari per pèrdua, destrucció o una altra causa no privaran a aquest de la possibilitat d'exercir el dret de desistiment. En aquests casos, quan la impossibilitat de devolució li sigui imputable, el consumidor i usuari respondrà del valor de mercat que hagués tingut la prestació en el moment de l'exercici del dret de desistiment, llevat que aquest valor fos superior al preu d'adquisició, en el cas respondrà d'aquest.

 

6)    Devolució de sumes percebudes per DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA

Quan el consumidor i usuari hagi exercit el dret de desistiment, DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA estarà obligat a tornar les sumes abonades pel consumidor i usuari sense retenció de despeses. La devolució d'aquestes sumes haurà d'efectuar el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 30 dies des del desistiment.

 

7) Accions de nul·litat o resolució.

La manca d'exercici del dret de desistiment en el termini fixat no serà obstacle per al posterior exercici de les accions de nuitat o resolució del contracte quan siguin procedents conforme a dret.

 

8)    Dret contractual de desistiment.

El consumidor i usuari que exerciti el dret de desistiment contractualment reconegut no tindrà en cap cas obligació d'indemnitzar pel desgast o deteriorament del bé o per l'ús del servei a causa exclusivament a la seva prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva.

En cap cas podrà DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, exigir bestreta de pagament o prestació de garanties, fins i tot l'acceptació d'efectes que garanteixin un eventual rescabalament a favor seu per al cas que s'exerciti el dret de desistiment.

 

9)    Dret de desistiment en la contractació a distància.

El consumidor i usuari que contracti a distància com en el present cas té dret a desistir del contracte d'acord amb el que preveu anteriorment, si bé en aquest tipus de contractes DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA pot exigir al consumidor i usuari que es faci càrrec del cost directe de devolució del bé o servei. Seran nul.les de ple dret les clàusules que imposin al consumidor una penalització per l'exercici del seu dret de desistiment o la renúncia al mateix. No obstant això DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA es reserva el dret d'indemnització per danys i perjudicis per els productes que no siguin retornats en bones condicions.

Document de desistiment: d'acord amb el que estableix la normativa vigent s'ha de facilitar un Document de desistiment que expressi el nom i adreça de la persona a qui s'ha d'enviar i les dades d'identificació i dels contractants a què es refereix. El contingut del Document de Desistiment és el següent:

 

Document de Desistiment:

1 .- Remitent: (Inclogui aquí tots les seves dades de contacte que tingui: nom i cognoms, adreça complerta, telèfon i telèfon mòbil, correu electrònic i qualsevol altra dada que consideri necessari per tal que puguem atendre).

2 .- Destinatari:

DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA. Departament de servei postvenda i atenció al client.

3 .- Adreça de DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA:

Per a enviaments per carta: carrer Sant Pere, nº 23, Cp 17600, Figueres

Per a enviaments per correu electrònic: botiga@fundaciodali.org

Per a enviaments per fax: 34 972 98 35 75

 

4 .- Observacions i / o comentaris. (Inclogui aquí les seves observacions i comentaris).

 

Protecció de Dades.

Amb la informació que li proporcionarem a continuació DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals en les presents Condicions Generals de la Contractació.

DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, es tracten d'acord amb les exigències legals, guardant-se les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives que garanteixen la confidencialitat.

La informació i dades que proporcioni a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA es compromet que sigui real i verídica.

Les dades personals que ens faciliti l'informem i vostè consent expressament que seran incloses en els fitxers de DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, amb la finalitat de poder realitzar la gestió de la seva compra, administració general, comptable, fiscal i administrativa, desenvolupar, mantenir la relació negocial.

Si vostè ens facilita dades personals de tercers o ens les dona en un futur li haurà amb caràcter previ d´haver informat i demanat el seu consentiment dels extrems aquí exposats. Es compromet també a mantenir actualitzades les dades que ens faciliti i informar de qualsevol modificació que pugui existir de les dades, en cas contrari es considerarà que no han estat modificades i són exactes i actualitzades.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se per escrit al  carrer Sant Pere, nº 23, Cp 17600, Figueres mitjançant correu electrònic a botiga@fundaciodali.org adjuntant còpia del document oficial que l'identifiqui posant en el sobre o en l'assumpte segons es tracti: condicions de contractació Protecció de Dades.

En el procediment de contractació es demanaran, entre altres, les dades relatives a la targeta de crèdit les quals seran comunicades a l'entitat financera que gestioni el cobrament dels articles. Aquesta sol.licitud es realitzarà amb la finalitat principal de validació de targeta i de pagament de l'article o articles demanats i respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre el consumidor i usuari i DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA en què el desenvolupament, compliment i control implica necessàriament la connexió d'aquest tractament amb fitxers de tercers la qual és legítima en relació al compliment de les finalitats especificades.

A la nostra pàgina web no hi ha Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i no es realitzen tractaments invisibles de dades personals.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

 

Exclusió de Responsabilitat.

DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, declina qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per un incorrecte ús per part dels internautes de la seva web i el procediment de compra en línia, així com per virus o problemes de connexió, disponibilitat o continuïtat ja sigui a la pàgina web on es realitza la compra o a algun dels portals que apareguin o puguin aparèixer com hipervincles en la mateixa.

També es declina qualsevol responsabilitat pels possibles perjudicis causats per tercers i que no siguin atribuïbles a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA.

Respecte als links o hiperenllaços externs a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, en el cas d'aquells que aparegui la connexió ho faran a títol informatiu, no estan sota el nostre control i no responem de la informació que continguin.

 

Validesa del contracte.

Si alguna de les clàusules d'aquestes Condicions Generals de Contractació fos considerada nul.la o inaplicable no afectarà a la resta de clàusules, les quals conservaran tota la seva vigència.

 

Llei aplicable i jurisdicció.

Seran aplicables les normes de l'Ordenament jurídic espanyol. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, ambdues parts amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona (Espanya).